mysql数据库经常无法连接的问题

post by rocdk890 / 2012-1-11 10:08 Wednesday linux技术

mysql> show variables like '%query_cache%';                       
+------------------------------+-----------+
| Variable_name                | Value     |
+------------------------------+-----------+
| have_query_cache             | YES       |
| query_cache_limit            | 1048576   |
| query_cache_min_res_unit     | 4096      |
| query_cache_size             | 536870912 |
| query_cache_type             | ON        |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF       |
+------------------------------+-----------+


mysql> show status like '%Qcache%';                                            
+-------------------------+-----------+
| Variable_name           | Value     |
+-------------------------+-----------+
| Qcache_free_blocks      | 9939      |
| Qcache_free_memory      | 480086640 |
| Qcache_hits             | 65276811 |
| Qcache_inserts          | 41509403 |
| Qcache_lowmem_prunes    | 0         |
| Qcache_not_cached       | 2065484   |
| Qcache_queries_in_cache | 22970     |
| Qcache_total_blocks     | 56252     |
+-------------------------+-----------+
最关键的参数是Qcache_lowmem_prunes ,如果它是一个非0的参数,那么说明服务器运行不正常,会有缓存被排除


mysql> show status like 'Com_sel%';                                          
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| Com_select    | 1     |
+---------------+-------+

如果发现不正常只需要修改/etc/my.cnf中的
query_cache_size = 512M
加大cache size即可解决
最后别忘记重启数据库.

夜空- 本站版权
1、本站所有主题由该文章作者发表,该文章作者与夜空享有文章相关版权
2、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该文章作者和夜空的同意
3、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
5、原文链接:blog.slogra.com/post-99.html

标签: mysql 解决 数据库 无法连接

评论: