varnish配置文件

post by rocdk890 / 2013-4-10 23:10 Wednesday linux技术

 转了一位大神的varnish 3.0的配置文件,我居然不记得是在那复制的了,希望原作者原谅.

  #Cache for linuxtone sites 
  #backend vhost 
  backend slogra { 
  .host = "blog.slogra.com"; 
  .port = "80"; 
  } 
  #acl 
  acl purge { 
   "localhost"; 
   "127.0.0.1"; 
   "192.168.0.0"/24; 
  } 
  sub vcl_recv { 
      if (req.http.Accept-Encoding) { 
        if (req.url ~ "\.(jpg|png|gif|jpeg|flv)$" ) { 
          remove req.http.Accept-Encoding; 
          remove req.http.Cookie; 
        } else if (req.http.Accept-Encoding ~ "gzip") { 
          set req.http.Accept-Encoding = "gzip"; 
        } else if (req.http.Accept-Encoding ~ "deflate") { 
          set req.http.Accept-Encoding = "deflate"; 
        } else { 
          remove req.http.Accept-Encoding; 
        } 
      } 
        if (req.http.host ~ "(.*)slogra.com") { 
              set req.backend = slogra; 
           } 
        else { 
              error 404 "This website is maintaining or not exist!"; 
          } 
   if (req.request == "PURGE") { 
     if (!client.ip ~purge) { 
      error 405 "Not Allowed"; 
    } 
  #.dd..... 
    return(lookup); 
   } 
  #...GET...url...jpg,png,gif. ..cookie 
   if (req.request == "GET"&& req.url ~ "\.

(png|gif|jpeg|jpg|ico|swf|css|js|html|htm|gz|tgz|bz2|tbz|mp3|ogg|mp4|flv|f4v|pdf)$") { 
      unset req.http.cookie; 
   } 
  #..GET...url.php....cache.... 
   if (req.request =="GET"&&req.url ~ "\.php($|\?)"){ 
      return (pass); 
   } 
  #   if (req.restarts == 0) { 
      if (req.http.x-forwarded-for) { 
        set req.http.X-Forwarded-For = 
          req.http.X-Forwarded-For + ", " + client.ip; 
      } else { 
        set req.http.X-Forwarded-For = client.ip; 
      } 
  #  } 
  #........pipe.. 
    if (req.request != "GET" && 
     req.request != "HEAD" && 
     req.request != "PUT" && 
     req.request != "POST" && 
     req.request != "TRACE" && 
     req.request != "OPTIONS" && 
     req.request != "DELETE") { 
      return (pipe); 
    } 
  #..GET .HEAD..... 
    if (req.request != "GET" && req.request != "HEAD") { 
      return (pass); 
    } 
    if (req.http.Authorization) { 
      return (pass); 
    } 
    return (lookup); 
  } 
  #..url+host hash...... 
  sub vcl_hash { 
    hash_data(req.url); 
    if (req.http.host) { 
      hash_data(req.http.host); 
    } else { 
      hash_data(server.ip); 
    } 
    return (hash); 
  } 
  # .....purge ..... 
  sub vcl_hit { 
    if (req.request == "PURGE") { 
      set obj.ttl = 0s; 
      error 200 "Purged"; 
    } 
    return (deliver); 
  } 
  sub vcl_fetch { 
       if (req.url ~ "\.(jpeg|jpg|png|gif|gz|tgz|bz2|tbz|mp3|ogg|ico|swf|flv|dmg|js|css|html|htm)$") { 
            set beresp.ttl = 2d; 
            set beresp.http.expires = beresp.ttl; 
            set beresp.http.Cache-Control = "max-age=172800"; 
            unset beresp.http.set-cookie; 
       } 
       if (req.url ~ "\.(dmg|js|css|html|htm)$") { 
            set beresp.do_gzip = true; 
       } 
       if (beresp.status == 503) { 
               set beresp.saintmode = 15s; 
       } 
  } 
  sub vcl_deliver { 
      set resp.http.x-hits = obj.hits ; 
      if (obj.hits > 0) { 
          set resp.http.X-Cache = "HIT You!"; 
      } else { 
          set resp.http.X-Cache = "MISS Me!"; 
      } 
  } 

夜空- 本站版权
1、本站所有主题由该文章作者发表,该文章作者与夜空享有文章相关版权
2、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该文章作者和夜空的同意
3、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
4、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
5、原文链接:blog.slogra.com/post-336.html

标签: 配置 varnish 文件 Config 3.0

评论: